Bezoekersreglement

Wat wel en niet mag

Wat is het Wantijbad?

Het Wantijbad te Dordrecht is een openlucht zwembad, met een diep, halfdiep en ondiep zwembassin, een speelgracht met stromend water voor peuters en kleuters, groene ligweiden met diverse speelvoorzieningen en een kiosk voor een hapje en een drankje.

Management

De dagelijkse leiding van de accommodatie, bestaande uit de manager of diens vervanger.

Accommodatie

Het Wantijbad is een openluchtzwembad, bestaande uit een recreatiebad tevens wedstrijdbad van 50 bij 20 meter, een ondiepbad van 40 bij 20 meter, oplopend van 40 cm tot 2 meter en een peuterspeelbad van 40 bij 4 meter, met een gedeelte voor baby`s en voor kleuters, omgeven door ligweide en speeltoestellen.Onder de accommodatie wordt mede begrepen alle voor badgasten toegankelijke ruimten als kleedhokjes, terrassen, douchegelegenheden. Niet toegankelijk voor badgasten zijn het kantoor, de personeelsruimte en de machinekamer.

Bepalingen betreffende orde en veiligheid

 1. Het dragen van zwembandjes voor kinderen die niet kunnen zwemmen is verplicht. Die niet zwemvaardig zijn, wordt slechts toegang verleend onder begeleiding van een volwassene die zwemvaardig is.
 2. Badgasten dienen zich aan de in het maatschappelijke verkeer geldende gedragsregels te houden, zodat orde en veiligheid worden gewaarborgd. lichamelijk contact, gewenst of ongewenst, tussen badgasten is ten strengste verboden.
 3. Badgasten die medicijnen gebruiken voor bv. suikerziekte, epilepsie en dergelijke, melden dit vooraf bij het dienstdoende personeel.
 4. Aanwijzingen van het dienstdoende personeel dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
 5. De accommodatie is beveiligd met een intern cameracircuit, gekoppeld aan videoapparatuur.
  Badgasten conformeren zich aan deze veiligheidsmaatregelen.
  Beelden kunnen worden doorgegeven aan de politie.
 6. Het is verboden om op de accommodatie te hebben en te gebruiken:
  • Drugs en/of te verhandelen, en te blowen.
  • Glaswerk, opblaasbare bootjes, hardleren ballen.
  • Geluid (radio e.d.), foto en video apparatuur, alleen op batterijen.
  • Voorwerpen/middelen die de badgasten lichamelijk letsel kunnen toebrengen zoals; wapens,messen,glaswerk,injectienaalden ( m.u.v. diabetici)
  • In het bad is het roken van een waterpijp verboden.
  • Op perrons en terrassen hard te lopen.
  • Met meer dan 1 persoon tegelijk in de kleedruimte te zijn, uitgezonderd ouders met jonge kinderen en minderbeperkten
  • Met meerdere personen tegelijk van de duikplank te springen.

Algemeen

Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie / kassa afgegeven te worden. Persoonlijke eigendommen van de bezoeker worden niet in bewaring genomen. Bij (dreigend) onweer dient de gebruiker, op aanwijzing van het personeel, direct uit het water te komen. Bij te grote drukte kan door het management een toegangsstop worden ingesteld.

Het management behoudt zich het recht voor, indien noodzakelijk, de openingstijden van de accommodatie te wijzigen, geheel of gedeeltelijk te sluiten.

Op het terras rond de kiosk mogen geen zelf meegebrachte etenswaren of dranken worden genuttigd.

Klachtenmelding

In geval van een klacht tijdens het verblijf in de accommodatie, wordt de badgasten verzocht hiervan melding te maken bij de bedrijfsleider of diens assistent.

Bepalingen betreffende de hygiëne

 1. Het dragen van op straat gedragen schoeisel rondom de baden is niet toegestaan
 2. Het dragen van gebruikelijke badkleding is verplicht. Naaktzwemmen is niet toegestaan.
 3. (Huis)dieren worden binnen de accommodatie niet toegestaan.

Bepalingen betreffende de aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van de accommodatie geschiedt geheel op eigen risico.
 2. Het management aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontvreemding of vermissing van eigendommen alsmede schade aan personen en/of zaken, die zijn ontstaan door het onzorgvuldig gebruik van voorzieningen,dan wel door handelen of nalaten van derden.
 3. Bij diefstal of vernieling van zaken die onderdeel uitmaken van de accommodatie, wordt in alle gevallen aangifte gedaan bij de politie en de veroorzaker aansprakelijk gesteld voor de kosten die hieruit voortvloeien.
 4. Bij (herhaaldelijk) niet-naleving van de hierboven genoemde bepalingen kunnen gebruikers de toegang tot de accommodatie worden ontzegd,c.q. verwijderd. Een ieder die (om wat voor reden dan ook) het bad verlaat kan geen aanspraak maken op restitutie van het entreegeld. Eenmaal uit het bad gelopen moet u opnieuw een kaartje kopen.
 5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt beslist door het management. In bijzondere gevallen is het management bevoegd af te wijken van het reglement en tijdelijke maatregelen vast te stellen.

In het Wantijbad wordt het Protocol Vrolijk en Veilig gehanteerd. Zie deze link voor meer informatie: 
https://socialeveiligheidzwembranche.nl/protocol-vrolijk-veilig/